حس نوشتن ندارم... تمرکز برای نوشتن ندارم... دارم فقط و فقط رفقای مجازی رو دلگیر می کنم با این وضعیت بهم ریخته روحی ام. شاید یه زمانی اگر دلم خوش بود و آرامش داشتم و تونستم شاد بنویسم، اومدم و اینجا رو به روز کردم دوباره