سکوت می کنم و عشق در دلم جاری است * که این شگفت ترین نوع خویشتن داری است