کسی که در آغوش غم بزرگ شده تنهایی بهترین همدم اوست