کسی که در آغوش غم بزرگ شده، تنهایی بهترین همدم اوست