با تو شبي از حسرت امروز خواهم گفت *** وقتي كه حرفم محض پيري محترم باشد